http ΕΠΟ: Η προκήρυξη τριετίας για την Γ΄ Εθνική
Tuesday, 13 July 2021 15:13

ΕΠΟ: Η προκήρυξη τριετίας για την Γ΄ Εθνική

Written by 
Published in ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας που αφορά στις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Οι σύλλογοι της ΕΠΣ Καβάλας θα συμμετέχουν στον 1ο όμιλο μαζί με τους εκπροσώπους από τις ΕΠΣ Έβρου, Θράκης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών και Μακεδονίας Α΄.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 30/7 (15:00) και η πρώτη σέντρα ορίστηκε για τις 19/9.

Βασικά σημεία της προκήρυξης 

Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη

1. Για την περίοδο 2021 – 2022 η επιτροπή θα αποφασίσει για τον αριθμό των

ομίλων καθώς και για τον αριθμό των σωματείων του κάθε ομίλου, με βάση

τον αριθμό των σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Τυχόν κενή θέση από μη δήλωση συμμετοχής ομάδας, δεν καλύπτεται από

ομάδες των Ε.Π.Σ., λόγω του ότι δεν διεξήχθησαν τα εν λόγω

Πρωταθλήματα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι ομάδες οι οποίες δε θα έχουν δηλώσει

συμμετοχή στις ανώτερες κατηγορίες.

Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την Δήλωση

Συμμετοχής στην Ε.Π.Ο., μόνο συμπληρωμένη ηλεκτρονικά, αρχής

γενόμενης από την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022.

Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 τα σωματεία έχουν την υποχρέωση

να υποβάλλουν την Δήλωση Συμμετοχής συμπληρωμένη ηλεκτρονικά

στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.

Για τις αγωνιστικές περιόδους 2022 – 2023 και 2023 – 2024 οι καταληκτικές

ημερομηνίες κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής, καθώς και η

ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος θα ανακοινωθούν από την

Διοργανώτρια, στις αρχές Ιουλίου κάθε αγωνιστικής περιόδου αντίστοιχα.

Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα

δικαιολογητικά, όπως αυτά θα αναρτηθούν σε ειδικό έντυπο στο site της

Ε.Π.Ο. τα οποία είναι α) παράβολο των πεντακοσίων (500) €, β) βεβαίωση μη

οφειλής από την Ε.Π.Ο. και τις Ε.Π.Σ., γ)Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση

υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της

ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, τωνεγκυκλίων,

των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα

επικυρωμένη, δ) δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το

κάθε μέλος του Δ.Σ. του σωματείου, νόμιμα επικυρωμένη κ.α.

Χωρίς την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών καμία Δήλωση

Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο

2021- 2022 ορίζεται η Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

 

2. Για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 4

ομίλους των 18 ομάδων, εάν και εφόσον δεν υποβιβαστούν και άλλες

ομάδες πέραν αυτών των οποίων προβλέπεται. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα

καθοριστούν με την οικεία προκήρυξη

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εκτός από τις ομάδες που προβλέπεται,

μόνο οι ομάδες που δε θα έχουν δηλώσει συμμετοχή για οποιονδήποτε λόγο

στις ανώτερες κατηγορίες.

 

3. Για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 4

ομίλους των 18 ομάδων, εάν και εφόσον δεν υποβιβαστούν και άλλες ομάδες

πέραν αυτών των οποίων προβλέπεται. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα

καθοριστούν με την οικεία προκήρυξη

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εκτός από τις ομάδες που προβλέπεται,

μόνο οι ομάδες που δε θα έχουν δηλώσει συμμετοχή για οποιονδήποτε λόγο

στις ανώτερες κατηγορίες.

 

Επίλυση Αθλητικών Διαφορών

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή

των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:

α. στα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄

Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας και

β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτά με οποιαδήποτε σχέση και

ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά και

δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας

τα σωματεία συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια

δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από

τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν,

σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των

περιπτώσεων που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση

παράβασης της παρούσας διάταξης, ακολουθείται η διαδικασία και

επιβάλλονται στην παραβάτιδα ομάδα οι ποινές που προβλέπονται στο

άρθρο 35 του ΚΑΠ.

 

Γήπεδα / Ημέρα - ώρες έναρξης αγώνων

Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας διεξάγονται σε

ημέρες και ώρες που ορίζονται από την επιτροπή και υποχρεωτικά, σε

γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας και ακόμη τις

προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της προκήρυξης. Δεν θα ισχύσει καμία

εξαίρεση. Για την έγκυρη συμμετοχή ενός σωματείου στο πρωτάθλημα της Γ΄

Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια

έδρα υποχρεωτικά και ένα δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα εφόσον αυτό

είναι εφικτό (άρθρο 8 παρ. 4 του ΚΑΠ).

Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές

δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα σωματείου καταστεί ακατάλληλο,

προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η

επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα

υποδεικνύεται από το σωματείο και θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών

ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει το σωματείο και πληροί τους όρους της

διοργάνωσης. Γήπεδο εκτός των ορίων της Ένωσης δεν μπορεί να δηλωθεί

ως έδρα από ένα σωματείο, εκτός εάν ρητά του επιτραπεί από την Ε.Π.Ο. να

το πράξει.

Εάν ένα σωματείο δεν δηλώσει ή δεν μπορεί να δηλώσει άλλη έδρα τότε η

επιτροπή θα αποφασίζει για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ δύναται να

αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού,

υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον

είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του (άρθρο 11 του ΚΑΠ). Επίσης

η Επιτροπή διοργανώσεων, δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε

αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους

ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά

φαινόμενα κτλ.) ή για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας σχετικά τα

ενδιαφερόμενα σωματεία. (άρθρο 22 του ΚΑΠ)

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ημέρας ή

ώρας ή και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία

δεκαπέντε (15) ημέρες απαραιτήτως πριν τον αγώνα, πλήρως

αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να κρίνει τη

βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για

τον σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των

εμπλεκόμενων φορέων.

Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την

γνωστοποίηση του προγράμματος στα κοινοτικά - δημοτικά και εθνικά γήπεδα

τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να

διεξάγονται κανονικά και με ασφάλεια οι αγώνες.

Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν

ως έδρες τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια

Περιφέρεια, την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά στο Διαιτητή

(άρθρο 9 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξη του αγώνα, άλλως ο αγώνας δε

διεξάγεται και επιβάλλονται στη γηπεδούχο ομάδα οι ποινές του άρθρου 21

του Κ.Α.Π.

Γιατρός αγώνα

Η παρουσία γιατρού αγώνα στον αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει

την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο

αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα). Σε αντίθετη

περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου

Σωματείου, στο οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο

16 του Κ.Α.Π.

 

Διαιτητές

Στους αγώνες του εν λόγω Πρωταθλήματος δύναται να ορίζεται και τέταρτος

(4ος) Διαιτητής όπου η επιτροπή κρίνει απαραίτητο.

Σε κάθε περίπτωση ο τέταρτος (4ος) Διαιτητής δύναται να είναι από την οικεία

Ένωση του γηπεδούχου σωματείου.

Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το

σύνολο της δαπάνης διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και

διαμονής διαιτητή, βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο

διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα.

Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0

– 3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή χιλίων

πεντακοσίων (1.500) ευρώ. (άρθρο 12 παρ. 9 του ΚΑΠ)

Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην

διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες του σωματείου αυτού και

κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου σωματείου.

 

Παρατηρητές Διαιτησίας

Στο εν λόγω Πρωτάθλημα, όσον αφορά τους εντός έδρας αγώνες των

Νησιώτικων σωματείων, δύνανται να ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. πιστοποιημένοι

στην Ε.Π.Ο. Παρατηρητές Διαιτησίας, από την οικεία Ένωση του γηπεδούχου

σωματείου.

 

Προπονητές

Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών

ποδοσφαίρου, όλα τα σωματεία Γ΄ Εθνικής είναι υποχρεωμένα να

απασχολούν πρώτο Προπονητή, κάτοχο Διπλώματος σύμφωνα με τον ως

άνω Κανονισμό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης

το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή,

είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944).

Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ταυτότητα τριετίας σε ισχύ

και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο.

Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει

να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (τμήμα προπονητών), εντός δέκα πέντε (15)

ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους

κανονισμούς κυρώσεις.

 

Ποδοσφαιριστές

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά που

προβλέπονται από τον Κ.Α.Π.

Για την περίοδο 2021 – 2022 είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο

αγώνα και η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε σωματείου και καθ’ όλη την

διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που δικαιούνται να αγωνίζονται

στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 και μετά είναι υποχρεωτική η

αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε σωματείου

και καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα εννέα (9) ποδοσφαιριστών που

δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Για την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο

αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δε

δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Για τις επόμενες

αγωνιστικές περιόδους (2022 – 2023 και 2023 – 2024) επιτρέπεται η

αναγραφή στο φύλλο αγώνα έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δε

δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες, από τους οποίους

θα επιτρέπεται να αγωνίζονται έως δύο (2) ηλικίας κάτω των 28 ετών

(γεννηθέντες πριν την 01.01.1994).

Από την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 και μετά είναι υποχρεωτική η

αναγραφή στο φύλλο αγώνος πέντε (5) ποδοσφαιριστών U21, οι οποίοι

απαραιτήτως θα πρέπει να δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές

ομάδες και να είναι γεννηθέντες τα έτη 2001, 2002 και 2003 αντίστοιχα για τις

αγωνιστικές περιόδους 2021 - 2022, 2022 – 2023 και 2023 - 2024.

Η μη τήρηση της παρούσας πρόβλεψης συνιστά αντικανονική συμμετοχή και

χορηγεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως και τιμωρίας της παραβάτιδας

ομάδας με τις ποινές του άρθρου 23 του ΚΑΠ.

Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως πέντε

(5)ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών.

Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2021 – 2022 εντάσσονται σε αυτήν την

κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01.01.1989, για την περίοδο 2022-

2023 οι γεννηθέντες πριν από την 01.01.1990 και για την περίοδο 2023-2024

οι γεννηθέντες πριν από την 01.01.1991.

Η συμμετοχή περισσότερων ποδοσφαιριστών άνω του εν λόγω ηλικιακού

ορίου συνιστά αντικανονική συμμετοχή.

Στην αγωνιστική περίοδο 2021-2022, κατ’ εξαίρεση στους αγώνες του

πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας επιτρέπονται μέχρι

πέντε (5) αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρείς (3) φυσικές

διακοπές του αγώνα και δήλωση 20αδας, αντί 18αδας, με εννέα (9)

αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο. Στους αγώνες playoff- playout, σε

περίπτωση που αγώνας οδηγηθεί στην παράταση, οι ομάδες θα έχουν

δικαίωμα μίας επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή έκτης (6), πέραν των πέντε

(5) αλλαγών, που προβλέπονται κατά τη διάρκεια του αγώνα.(Άρθρο 16 παρ.

3α του Κ.Α.Π.).

Τα παραπάνω θα ισχύουν για όλη την αγωνιστική περίοδο 2021-2022

εκτός αν η συνθήκη αυτή αλλάξει με απόφαση των υπερκείμενων αρχών

(UEFA - FIFA) που θα έχει υποχρεωτική ισχύ και στα ερασιτεχνικά

Πρωταθλήματα.

Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν ατομική κάρτα υγείας

για κάθε έναν ποδοσφαιριστή τους, την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν

στον Διαιτητή.

 

Ομάδες Υποδομών

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να συμμετέχουν, με μία τουλάχιστον ομάδα

στα πρωταθλήματα υποδομών της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν.

Κάθε σωματείο υποχρεούται, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Γ΄

Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας, να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. αντίγραφο της

Δήλωσης Συμμετοχής στα ανωτέρω πρωταθλήματα.

Εάν οι Ε.Π.Σ. δεν έχουν ξεκινήσει την διαδικασία για την έναρξη των εν λόγω

πρωταθλημάτων τους και ως εκ τούτου τα σωματεία δεν έχουν αντίγραφο της

δήλωσης συμμετοχής, υποχρεούνται να καταθέσουν αντ’ αυτής υπεύθυνη

δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) με την οποία θα βεβαιώνουν ότι, θα

συμμετάσχουν στα ανωτέρω πρωταθλήματα, όταν αυτά ξεκινήσουν.

Εάν η Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν δεν διοργανώνει αντίστοιχα πρωταθλήματα

υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική βεβαίωση από την οικεία Ε.Π.Σ.

Σε περίπτωση που ένα σωματείο δεν συμμετάσχει σε κανένα από τα

πρωταθλήματα υποδομής της Ε.Π.Σ., του επιβάλλεται χρηματική ποινή

2.000,00 ευρώ και χάνει κάθε αγώνα με τέρματα 0 - 3, εφόσον υποβληθεί

ένσταση από το αντίπαλο Σωματείο ή υποβληθεί καταγγελία από σωματείο

που έχει έννομο συμφέρον.

 

Έπαθλα πρωταθλήματος

Στην πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια

για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της.

 

Προβιβασμός – Υποβιβασμός

 

15.1α. Προβιβασμός στην ανώτερη κατηγορία (για την περίοδο 2021–2022)

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων, θα προβιβαστούν στην

ανώτερη κατηγορία τέσσερις (4) Ομάδες. Για την αγωνιστική περίοδο 2021-

2022 οι τέσσερις (4) ομάδες θα προκύψουν από το «ειδικό πρωτάθλημα».

Συνολικά θα προβιβαστούν τέσσερις (4) Ομάδες. Αν μία ή περισσότερες

ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην ανώτερη κατηγορία παραιτηθούν

για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που

ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή, ή αν μία ή περισσότερες από τις

δικαιούμενες να προβιβαστούν ομάδες από την Γ΄ Εθνική ερασιτεχνική

κατηγορία στην ανώτερη κατηγορία δεν καταφέρουν να συστήσουν Π.Α.Ε.,

τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι αμέσως επόμενες Ομάδες στην

σειρά κατάταξης - μετά τον προβιβασμό των προβλεπόμενων ομάδων - του

ειδικού πρωταθλήματος και σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους και με τους

ίδιους κανόνες, (Άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Α.Π.).

Αν για την συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας

(επαγγελματικό) απαιτηθεί αδειοδότηση και η ποινή της μη λήψης άδειας

οριστεί η μη συμμετοχή ομάδος στο πρωτάθλημα, τότε θα δικαιούνται να

προβιβαστούν μόνο οι ομάδες που θα αποκτήσουν την σχετική άδεια

Εάν από τα ανωτέρω δε συμπληρωθεί ο αριθμός των τεσσάρων

ομάδων (4) που θα πρέπει να προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία,

τότε δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι δευτεραθλητές των ομίλων,

όπως αυτοί θα κατατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο20 παρ. 10 του

Κ.Α.Π.).

 

Προβιβασμός στην ανώτερη κατηγορία (για την περίοδο 2022–2023 &

2023 - 2024)

Για τις αγωνιστικές περιόδους 2022-2023 και 2023-2024 το πρωτάθλημα θα

διεξαχθεί σε τέσσερις (04) ομίλους και θα προβιβάζεται στην ανώτερη

κατηγορία ο πρωταθλητής του κάθε ομίλου, δηλαδή τέσσερις (04) ομάδες.

Σε περίπτωση που κάποια πρωταθλήτρια ομάδα δεν μπορέσει να δηλώσει

συμμετοχή στην ανώτερη κατηγορία, το δικαίωμα αποκτά η δευτεραθλήτρια

ομάδα από τον αντίστοιχο όμιλο. Εάν και η δευτεραθλήτρια ομάδα δε δηλώσει

συμμετοχή το δικαίωμα αποκτά η καλύτερη δευτεραθλήτρια ομάδα των

υπόλοιπων ομίλων (Άρθρο 20 παρ. 10 του Κ.Α.Π.).

 

Παραμονή στη Γ΄ Εθνική/Υποβιβασμός στις Ε.Π.Σ.

2 α. Περίοδος 2021–2022

Για την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 μετά την οριστική βαθμολογική

κατάταξη των ομάδων στους ομίλους τους, ο αριθμός των ομάδων που θα

παραμείνουν στην Γ΄ Εθνική Κατηγορίαθα είναι σαράντα οχτώ (48). Ο

ακριβής αριθμός των ομάδων που θα υποβιβαστεί στην κατώτερη κατηγορία

ανά όμιλο, θα γνωστοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των

δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων στην εν λόγω κατηγορία και την τελική

διαμόρφωση των ομίλων και συγκεκριμένα στην κλήρωση του

πρωταθλήματος.

 

2 β. Περίοδος 2022–2023

Για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 θα υποβιβαστούνστα τοπικά

πρωταθλήματα των οικείων ΕΠΣ οι έξι (6) τελευταίες ομάδες του κάθε ομίλου,

εάν και εφόσον ο αριθμός των ομάδων κάθε ομίλου θα είναι 18. Συνολικά θα

υποβιβαστούν εικοσιτέσσερις (24) ομάδες.

 

2 γ. Περίοδος 2023–2024

Για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 θα υποβιβαστούν στα τοπικά

πρωταθλήματα των οικείων ΕΠΣ οι έξι (6) τελευταίες ομάδες του κάθε

ομίλου, εάν και εφόσον ο αριθμός των ομάδων κάθε ομίλου θα είναι 18.

Συνολικά θα υποβιβαστούν εικοσιτέσσερις (24) ομάδες.

 

15.3. Προβιβασμός από Ε.Π.Σ.

Οι πενήντα τρεις (53) Πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις (3)

Δευτεραθλήτριες Ομάδες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα

έξι (56) Ομάδες, θα πάρουν μέρος στους αγώνες κατάταξης για τον

προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική κατηγορία.  Θα συγκροτήσουν 8 ομίλους των 7 ομάδων έκαστος.

Το πρωτάθλημα αυτό των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. θα διεξαχθεί

μετά από κλήρωση σε ένα γύρο, όπου κάθε σωματείο θα αγωνιστεί σε 3

αγώνες εντός, 3 αγώνες εκτός και ένα ρεπό.

 

Ο καταρτισμός των ομίλων θα γίνει ως εξής:

1ος ΟΜΙΛΟΣ:

ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ, ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ,

ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α΄.

2ος  ΟΜΙΛΟΣ:

ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β΄, ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΕΠΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ, ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

3ος  ΟΜΙΛΟΣ:

ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ, ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

4ος  ΟΜΙΛΟΣ:

ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΠΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

5ος  ΟΜΙΛΟΣ:

ΕΠΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ, ΕΠΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

6ος  ΟΜΙΛΟΣ:

ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΕΠΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄.

7ος  ΟΜΙΛΟΣ:

ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ Β, ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄, ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

8ος  ΟΜΙΛΟΣ:

ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΕΠΣ ΧΙΟΥ, ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,

ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ, ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ Α΄.

15.4. Ειδικό πρωτάθλημα» για τον προβιβασμό στην ανώτερη κατηγορία.

Μετά το πέρας της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί

«ειδικό πρωτάθλημα» για τον προβιβασμό των Ομάδων στην ανώτερη

κατηγορία για την περίοδο 2021 - 2022 με τους εξής όρους:

α. θα πάρουν μέρος σε αυτό οι πρώτες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής

κατάταξης της κανονικής περιόδου κάθε Ομίλου.

β. Θα σχηματιστεί ένας όμιλος των πρωταθλητριών ομάδων των ομίλων.

Θα διεξαχθεί μετά από κλήρωση πρωτάθλημα με μονούς αγώνες (ένας

γύρος) με ισάριθμα παιχνίδια εντός και εκτός έδρας των σωματείων.

γ. Οι τέσσερις (04) πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του

ειδικού αυτού πρωταθλήματος θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία για

την περίοδο 2022 - 2023.

ε. Οι υπόλοιπες Ομάδες του «ειδικού πρωταθλήματος» θα παραμείνουν στη

Γ΄ Εθνική κατηγορία για την περίοδο 2022 – 2023.

στ. Σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθεί κενή θέση στην ανώτερη

κατηγορία για οποιονδήποτε λόγο, πέραν των τεσσάρων (04) Ομάδων που

θα έχουν δικαίωμα προβιβασμού, τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν

οι υπόλοιπες σε βαθμολογική κατάταξη ομάδες , με την εφαρμογή του άρθρου

20 παρ. 5 του Κ.Α.Π.

Ειδικές αναλογίες υποβιβασμού/προβιβασμού.

Εφόσον οι προβλέψεις σχετικά με τις ομάδες που προβιβάζονται

/υποβιβάζονται ανάμεσα στην ανώτερη κατηγορία και στη Γ΄ Εθνική

κατηγορία αλλάξουν από την αγωνιστική περίοδο 2022 - 2023, για λόγους

αναδιάρθρωσης του αριθμού των ομάδων της ανώτερης κατηγορίας, ή και της

Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής τότε θα συμπληρωθεί ανάλογα και η παρούσα

προκήρυξη.

Καταρτισμός Ομίλων

Κατά την συγκρότηση των ομίλων του πρωταθλήματος εάν ο αριθμός των

ομάδων μιας Ένωσης είναι μεγαλύτερος από δύο αυτές θα κατανεμηθούν,

εάν απαιτείται, είτε με δική τους επιθυμία είτε με απόφαση της Επιτροπής, σε

περισσότερους του ενός ομίλους.

(Πηγή: epo.gr)

Read 244 times Last modified on Tuesday, 13 July 2021 15:15

Articles by Author

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
eXTReMe Tracker